Telefon +420 312 500 091
fax +420 312 500 096
hlášení závad +420 312 522 595

dispečink +420 312 522 737

 

 

 

Aktuality

RDK servis, s.r.o. informuje:

 

16. 9. 2017 bylo, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném. V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně případně osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 52 27 37 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

Ve Slaném dne 16. 9. 2017                    Ing. Ivo Hort, vedoucí útvaru tepelného hospodářství, RDK servis s.r.o.

 

 

RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2017

Stejně jako každý rok budou od června do srpna 2017 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

 Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o.

 V letošním roce dojde mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k 2.etapě výměny kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-38 v Plynárenské ulici od ul. Wilsonovy až k domu čp. 1506. Výměna by se v letošním roce týkala ulice ul. Stehlíkova (čp. 1502, 1504 a 1506). Pro všechny tyto domy bude odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 10 dní od 24.7. do 4.8.2017, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. O aktuálním stavu Vás budeme včas informovat.

 Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním – otopném období.

Ve Slaném dne 19.5.2017                     Ing. Ivo Hort, vedoucí útvaru tepelného hospodářství RDK servis, s.r.o.

RDK servis, s.r.o. informuje:

5. 10. 2016 bylo, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném. V případě, že se ve Vašem objektu objeví problémy s dodávkou tepla, žádáme odběratele o urychlenou informaci tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně případně osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 52 27 37 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

Ve Slaném dne 5. 10. 2016                    Ing. Ivo Hort, vedoucí útvaru tepelného hospodářství RDK servis, s.r.o.

 

 

Opravy a modernizace prováděné ve spolupráci s městem Slaný v roce 2015

V roce 2015 bylo ve spolupráci s městem Slaný v rámci oprav a modernizací tepelných zařízení prováděno 5 akcí. Všechny byly úspěšně dokončeny a zvýšenou měrou přispěly k udržení a zlepšení kvality dodávek jak tepelné energie na topení, tak teplé vody našim odběratelům.

Na kotelně K-30 v Plynárenské ul. v čp. 1456 byl vyměněn plynový kotel č. 2, který byl již předmětem opakovaných oprav, za nový plynový kotel Buderus (o shodném výkonu) včetně moderní úpravny vody.

             

Na kotelně K-35 v Mírové ul. čp. 1469 byl vyměněn starý, v podstatě téměř nefunkční uhelný kotel VSB IV. za moderní uhelný kotel Ekoefekt 190 s poloautomatickým dávkováním paliva a možností spalování biomasy.

             

Kotelna K-40 v Lidické ul. – v roce 2015 pokračovaly práce na kompletní výměně rozvodů jak topné (ÚT), tak teplé vody (TV) od čp. 1420 -1421 v Želivského ul. kolem domů čp. 1418-1419 v Želivského ul. a čp. 1424-1425 v Arbesově ul. až k domům čp. 1426-1429 v ul. Jana Roháče z Dubé a čp. 1430-1434. V ul. Jana Roháče z Dubé je provozní a kontrolní šachta, která v případě potřeby zajišťuje rychlé uzavření rozvodů ÚT a TV do jednotlivých směrů vedení rozvodů ÚT a TV.

             

 

U kotelna K-40 v Lidické ul. byly opraveny  poškozené části vnějšího pláště venkovních nádrží na lehký topný olej a nádrže byly kompletně natřeny ochranou barvou. Současně bylo provedeno vyspravení záchytné vany kolen těchto nádrží a vana byla natřena speciálním ochranným nátěrem. Současně bylo kompletně vyměněno oplození těchto nádrží.

           

Poslední plánovanou akcí bylo provedení opravy stropu nad bývalou uhelnou kotelny K-28 v Navrátilově ul. čp.1375.

           

  

Informace vlastníkům bytových a nebytových jednotek v rámci SVJ

Vážení vlastníci (zástupci výborů SVJ), v současné době je ukončeno období výročních shromáždění vlastníků jednotek a probíhá fáze vypořádání přeplatků či případných nedoplatků z ročního vyúčtování záloh za služby poskytované s užíváním jednotek. Dále se v případě úvěrového zatížení SVJ posílají bankovním institucím vypracované výkazy za rok 2015. V souladu s pokyny SVJ se také v současné době zasílají schválené účetní závěrky na rejstříkové soudy k založení do Sbírky listin. V případě změn schválených na jednotlivých shromáždění se mění evidenční listy vlastníků /např. změna ve výši příspěvku do FO či FS/.

Průběžně pracujeme na účetních závěrkách tak, aby v průběhu měsíce července až srpna mělo SVJ informace o svém hospodaření za l.pololetí. V souvislosti s tím upozorňujeme, že v účetnictví dojde od 1.1.2016 ke změně názvosloví:

Dlouhodobá záloha na opravy a technické zhodnocení společných částí dle podílu na společných částí nahrazuje název fond oprav.

 Dlouhodobá záloha na opravy a technické zhodnocení společných částí domu na každou jednotku stejně nahrazuje název fond správy.

 Žádáme Vás o včasné dodání všech pokladů do účetnictví, zejména bankovních výpisů a faktur.

 V rámci dalších úkonů na základě uzavřených smluvních vztahů, budou probíhat kontroly plnění závazků (úhrady plateb) z titulu usnesení shromáždění o vypořádání finančních prostředků a v součinnosti s výbory SVJ realizovány plány oprav.

Stěžejním úkolem II. pololetí bude organizace shromáždění vlastníků za účelem odsouhlasení a přijetí ,,nových“ stanov SVJ. Pro Vaši snadnější orientaci, uvádíme přehled základních informací o prováděných úkonech v jednotlivých oblastech správy.

 

 Provozně technická část

1.Předepsané provozní revize

2.Ověření poměrových bytových měřidel vody

3.Kontrola technického stavu a provozu kotlů do 31.12.2016 dle §17 odst.1 písmeno h) a § 41 odst.15 zákona č.201/2012Sb (pro vlastníky, kteří mají vlastní vytápění – spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW)

4.Vedení pasportizace domů

5. Zajištění běžné údržby bytových a nebytových jednotek na základě požadavku vlastníka

6.Zajištění havarijní služby

7.Zajištění služeb na objednávku / úklid domu, sněhu, deratizace apod./

 

Provozně administrativní část

1. Vedení agendy evidenčních listů bytových a nebytových jednotek a jejich průběžná aktualizace

2.Evidence a kontrola stanovených plateb dle evidenčních listů

3.Upomínání dlužníků I.upomínka , II. upomínka vč.zajištění doručení a přípravy podkladů pro vymáhání upomínky na základě pokynů SVJ

4. Provedení ročního vyúčtování služeb na jednotku

5. Provedení ročního vyúčtování záloh na opravu /fond oprav/ a záloh na správu domu /fond správy/

6. Poskytování základního poradenství oblasti legislativy SVJ v oblasti služeb a běžných oprav či nákladů na správu domu

 

 Informace o legislativě

 - Zákon o službách č. 67/2013 Sb. ze dne 19.února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty. Byl novelizován zákonem č. 104/2015 Sb.

- Vyhláška č.269/2015 Sb., nahrazuje vyhlášku č.372/2001 Sb. (vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

- Příprava novely vyhlášky č. 366/2010 Sb.

- Nařízení vlády č.308/2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu ( info. pro vlastníky, kteří jednotku pronajímají)

 

 

 

RDK servis, s.r.o. organizoval v roce 2015 pro Město Slaný (jako vlastníka nemovitostí) mimo jiné činnosti akce z dlouhodobého plánu údržby a oprav bytového fondu na domech v majetku města Slaný, schválených v rozpočtu obce za rok 2015, jednalo se např. o:

 1.Výměna oken a vstupních dveří na č.p. 279-280 ul. Cyrila Boudy ve Slaném - dokončením realizace, části energetických opatření  zahájených v předchozím roce.

2.Oprava domovních rozvodů plynu na č.p. 1375 a1376 Navrátilova ul. Slaný -bylo prováděno v souladu s požadavky na technická opatření v souvislosti s doporučením pravidelných provozních revizí  

3.Oprava elektroinstalace na č.p.1420-1421 Želivského ul. ve Slaném - bylo prováděno v souladu s požadavky na technická opatření v souvislosti s doporučením pravidelných provozních revizí  

4.Oprava zadního venkovního schodiště na č.p. 173 Na Sadech - byla zahájena příprava pro realizaci opravy nosné konstrukce stávajícího schodiště s následným  doplněním na bezbariérový přístup do objektu.

 

 

RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2016

Stejně jako každý rok jsou od června do srpna 2016 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

 Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o.

 V letošním roce by mohlo dojít mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k částečné výměně kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-38 v Plynárenské ulici od kotelny až po ul. Wilsonovu. Výměna by se v letošním roce týkala ulice Plynárenská (čp. 464-466, 469, 1501, 1503 a 1505), ale odstaveny by musely být i domy v ul. Stehlíkova (čp. 1502, 1504 a 1506). Pro všechny tyto domy bylo odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 10 dní od 22.8. do 31.8.2016, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude, pokud se akce bude realizovat, tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. Pokud by akce nebyla v letošním roce realizována (konečné rozhodnutí je třeba udělat nejpozději do 30.6.2016), bude termín odstávky kotelny zkrácen na 5 dnů od 22.8. do 26.8.2016.

 Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním – otopném období.

 Ing. Ivo Hort vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.

 

Informace vlastníkům bytových a nebytových jednotek v rámci SVJ

Zahájení ročních odečtů poměrových bytových měřidel TV,SV v jednotkách a to budˇ prostřednictvím zaměstnanců naši firmy nebo pověřenými  zástupci jednotlivých  SVJ. Termín pro odevzdání vyplněných přehledů s odečty poměrových  měřidel, potvrzenými podpisem vlastníka nebo uživatele jednotky, je nutné pro další zpracování dat předat v termínu do 23.12.2015 do kanceláře č.6 (technici) v Kynského  ul. 126, Slaný nebo email lukasova@rdkservis.cz.

Oznamovací povinnost počtu osob, užívajících bytovou jednotku v průběhu roku, pro evidenci nákladů rozúčtování příslušných  služeb, poskytovaných s užíváním jednotky. V předchozích dnech, byl doručen vlastníkům jednotek dopis s informací o oznamovací povinnosti  související s počtem evidovaných osob v jednotlivých bytech. Pokud došlo v průběhu roku ke změnám oproti evidovaným údajům, prosíme o nahlášení změn, dle pokynů uvedených v dopise.

 

Všeobecná informace o  novelách předpisů souvisejících s bydlením pro r.2016.
1. Zákon o službách č. 67/2013 Sb. ze dne 19.února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty. Byl novelizován zákonem č. 104/2015 Sb.
2. Vyhláška č.269/2015 Sb., nahrazuje vyhlášku č.372/2001 Sb. (vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění  a společnou přípravu teplé vody pro dům.
3. Příprava  novely vyhlášky č. 366/2010 Sb.
4. Informace pro SVJ ve věci účasti notáře na shromáždění vlastníků se schvalováním stanov dle NOZ (judikát)
5. Informace pro SVJ ve věci úpravy názvu  s požadavky NOZ (Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31.prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216a § 1200odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.

 

RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2015

 Stejně jako každý rok jsou od června do srpna 2015 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen. Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na těchto webových stránkách a na webových stránkách města Slaný.

 V letošním roce dojde mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k výměně kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-40 v Lidické ulici. Výměna se týká ulic Jana Želivského (čp. 1418 - 1423), Arbesova (čp.1424-1425), Jana Roháče z Dubé (čp.1426- 1429) a z ní i napojeného domu v ulici Jiřího z Poděbrad (čp.1430-1433). Pro tyto domy bylo odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 12 dní od 13.7. do 24.7.2015, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. Ostatních domů v okruhu kotelny K-40 v Lidické ul. se odstávka dotkne v běžném rozsahu, tedy maximálně 5 dní od 13.7. do17.7.2015 a stejně jako u ostatních odstávek jednotlivých kotelen bude naší snahou i tento termín zkrátit na nezbytně dlouhou dobu pro provedení údržbových prací.

 Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním - otopném období.

 Ing. Ivo Hort

 vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.

 Soubory ke stažení: Rozpis odstávek kotelen v roce 2015